Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu | dodaj do ulubionych
BIP
Informacja dla osób niesłyszących
Biuro Obsługi Mieszkańca
Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków i interwencji
Plan Reagowania Kryzysowego GiM Jastrowie

Kalendarium

 
 • 1363 - Jastrowie po raz pierwszy udokumentowane jako Jastrobe;
 • około 1560 - Hr. Stanisław Górka zmienia jastrowską ekonomię w wioskę;
 • 1570…80 - Martin Proch obejmuje sołectwo i zostaje pierwszym sędzią wiejskim aż do swojej śmierci w 1630 roku;
 • około 1580 - wielki pożar, prawie wszystkie domy z lewej strony Młynówki obróciły się w popiół;
 • 1580 - Martin Kadow, posiadacz dóbr młyńskich w Jastrowiu, przejmuje popadającą w ruinę kuźnicę żelaza przy ujściu Młynówki w Ptuszy i przebudowuje ją na młyn i tartak;
 • 1587 – mieszkańcy Jastrowia przechodzą na wiarę luterańską – ewangelicką, katolicki kościół zostaje przekształcony na ewangelicki;
 • 1588 - załagodzenie sporów granicznych pomiędzy Jastrowiem i pomorskimi wioskami: Samborskiem i Pniewem
 • około 1600 – protestanci budują nowy kościół w miejsce przejętego starego katolickiego; - młynarz Andrzej Nebell zakłada staw młyński ( przy moście na dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego )
 • 5 maja 1602 – Piotr Potulicki – starosta ujsko – pilski, pełniący jednocześnie obowiązki wojewody kaliskiego, podnosi Jastrowie do rangi miasta;
 • 1602…03 – Martin Kadow burmistrzem;
 • 5 marca 1603 – potwierdzenie praw miejskich przez Króla Zygmunta III Wazę;
 • 1610 – początek osiedlania Żydów w Jastrowiu, wtedy też otrzymują pierwszy przywilej;
 • 1615 – w wyniku pożaru spłonęły 23 domy;
 • 1619 – odrodzenie się katolicyzmu;
 • 17.02.1630 – król Władysław IV potwierdza prawa miejskie;
 • 1633 – po wymarciu męskich potomków w rodzinie Kadowów, Ptusza przechodzi w posiadanie polskiego dworu, od którego wydzierżawia ją Michał Betke i zmienia jej nazwę na Betkenhammer;
  - furmani przez nieostrożność wywołują pożar, który trawi prawie całe miasto;
 • 7.04.1634 – król Władysław IV zwalnia po pożarze Jastrowie od podatków na cztery lata;
 • około 1635 – w wyniku pożaru spłonęło prawie całe Jastrowie;
 • 24.10.1635 – uregulowanie granicy pomiędzy Jastrowiem a Płytnicą;
 • 20.01.1637 – starosta Grudziński zwalnia mieszkańców Jastrowia od „wkręcznej roboty”, czyli konieczność odrobku pańszczyzny na rzecz starostwa w Łubiance, 25 lutego potwierdza to król Władysław IV;
 • 30.12.1638 – jastrowska rodzina Betke otrzymuje od Władysława IV królewskie potwierdzenie prawa własności Ptuszy;
 • 1640 – pożar w Jastrowiu, mieszkańcy prawdopodobnie otrzymują zwolnienie od podatków;
  - w mieście jest 5 cechów rzemieślniczych, kowale różnych specjalności łączą się w 1646 roku w jeden cech;
 • 16.06.1649 – król Jan Kazimierz potwierdza prawa miejskie Jastrowia;
 • około 1649 – rodzina Betke zdobywa ( prawdopodobnie kupuje ) sołectwo, a więc i urząd sędziowski, który sprawować będzie do 1733 roku ( z przerwą 1660 – 76 );
 • 1655…56 – wskutek wojny szwedzko – polskiej w mieście panuje niewyobrażalne ubóstwo;
 • 1655…56 – interwencja królowej Marii Ludwiki, która zabiera zdrajcy nazwiskiem Kelm majątek młyński;
 • 1659 – ponowne splądrowanie przez Szwedów miasta, z którego pozostają jedynie ruiny ( 1 dom kamienny, 3 większe i 77 małych ); młyn przechodzi na własność rodziny Betke, co potwierdza król;
 • 1659…1660 – liczące 180 domów mieszkalnych miasto musi zapłacić ośmiokrotnie zwiększony podatek kopytny, na jego pokrycie bierze pożyczkę 1020 florenów; pod koniec tego roku nadciągający Szwedzi plądrują miasto, niszcząc 61 domów; jastrowianie wstrzymują płacenie podatków;
 • 30.10.1670 – król Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdza prawa miejskie i nadaje przywilej na dwa nowe jarmarki w roku, ale też sześciokrotnie podnosi cło na moście ( z 0,5 grosza na 3 grosze )
 • 18.11.1677 – starosta Grzymułtowski daruje miastu dom kamienny z przeznaczeniem go na ratusz i uwalnia od podatku; ujednolica miarę zbożową;
 • 20.11.1677 – król Jan III Sobieski potwierdza wszystkie przywileje miasta;
 • 1682 – w mieście stoi tylko 40 domów mieszkalnych;
 • 20.09.1687 – mieszkańcy miasta piszą skargę związaną z naruszeniem granicy od strony Pniewa, Borucina, Podgaja;
 • 1697 – w mieście naliczono tylko 137 mężczyzn;
 • 02.04.1697 – król August II potwierdza wszystkie dziesięć przywilejów, nadanych wcześniej przez starostów i królów;
 • 1700 … - wojna północna, w mieście na zmianę kwaterują szwedzkie, polskie lub rosyjskie wojska; 1720 – związany z tym bałagan administracyjny i sądowy był przyczyną braku zapisów w księgach miejskich; 22.04.1705 miasto otrzymało nakaz dostarczenia w przeciągu 14 dni oddziałom szwedzkim 40 cetnarów mięsa, 30 beczek piwa, 30 worków kaszy lub grochu ( w przypadku odmowy zagrożono splądrowaniem miasta );
 • 1712 – Jastrowie musi zapłacić 1960 florenów kontrybucji ( podatku wojennego );
 • 1716 – starosta Florian Naramowski reguluje granice między Jastrowiem a Płytnicą;
 • 1718 – starosta wydaje zezwolenie na uruchomienie w Jastrowiu folusza;
 • 15.04.1722 –starosta nie zezwala na usamodzielnienie się Ptuszy od Jastrowia;
 • 17.11.1722 – u karczmarza Krzysztofa Schrödera wybucha pożar; część miasta płonie zwolnienie od podatków na cztery lata;
 • 1726 – starosta Florian Naramowski wydaje zezwolenie na odbudowę zniszczonych zakładów włókienniczych, a włókiennikom wystawia nowy list cechowy;
 • 1726 – Katarzyna Dörr i jej matka Anna oskarżone o czary;
 • 08.02.1727 – na prośbę mieszczan zostaje wydane zezwolenie na ustanowienie przyczółku w Płytnicy w celu ochrony miasta;
 • 1728 – Żydzi zakładają cmentarz;
 • 1729 – ogień w tylnej części kościoła, płonie kościół parafialny i cztery miejskie domy, rok zwolnienia od podatków;
 • 1732 – posiadający wykształcenie wyższe radca Lemke osiada w Jastrowiu, gdzie pełni obowiązki lekarza; aptekę zakłada pochodzący z Łobżenicy aptekarz Bieniewski;
 • 1733 – ostatni proces przeciwko czarownicom;
 • 1733 – Krzysztof Betke sprzedaje włość sołtysią urzędującemu burmistrzowi Rysztofowi; wtedy praktycznie wygasa urząd sędziego miejskiego, jednak dopiero w 1757 roku miasto wykupuje od Rysztofa za 2600 talarów włość sołtysią i parceluje ją;
 • 1734 – saksońskie oddziały gen. Friese ( 5 tyś ludzi ) z książęcym bagażem maszerują przez Jastrowie do oblężonego Gdańska, żądając wysokiej jakości świadczeń;
  sierpień 1734 – płonie katolicka plebania, budynek szkolny, trzy domy mieszkalne, zniszczeniu ulegają akty i księgi kościelne;
 • 1738 – spalony dziewięć lat wcześniej kościół katolicki zostaje odbudowany z pruskiego muru;
 • 28.11.1738 – starosta Święcicki odnawia prawa miejskie;
 • 1738 – miasto otrzymuje prawo utworzenia bractwa kurkowego ( odnowione później w 1836 roku przez króla pruskiego );
 • 14.02.1739 – potwierdzenie przywilejów ( w tym 7 jarmarków ) przez króla Augusta III;
 • 1757…61 – ponowne przemarsze rosyjskich wojsk na Prusy, miasto powołuje dla ochrony milicjantów czyli pachołków;
 • 27.07.1763 – protestancka ludność miasta otrzymuje od biskupa Czartoryskiego zezwolenie na zatrudnienie ewangelickiego bakałarza i kaznodziei;
  kwiecień 1764 ogień spustoszył miasto – ogółem 114 domów, w tym 45 mieszkalnych; spaliły się księgi wieczyste;
 • 1765 – rektor Willich obejmuje obowiązki kaznodziei i nauczyciela ( 26.11.1768 został zamordowany przez konfederatów pod dowództwem Roszkowskiego );
 • sierpień 1770 – pierwsi pruscy żołnierze wkraczają do miasta; kolejne ich oddziały kwaterują tu do 1772 roku;
 • 13.09.1772 – pruski patent na posiadłość Prus Wschodnich;
 • 01.10.1772 – otwarcie w Jastrowiu Urzędu Pocztowego;
 • 16.12.1772 – na polecenie pruskiej wojennej izby skarbowej do miasta wprowadzone zostaje komando składające się z 5 huzarów, gdyż mieszkańcy nie zapłacili żadnych podatków;
 • 25.02.1773 – burmistrz Tyc w imieniu ewangelickiej gminy prosi króla o zwolnienie z obowiązku płacenia daniny na rzecz Kościoła Katolickiego, a także wyłączenie ewangelickich mieszkańców spod jurysdykcji katolickich duchownych; wnioskuje, aby oba kościoły funkcjonowały odrębnie;
  w tym samym roku założono w gminie ewangelickiej księgi kościelne;
 • 1773 – w zakładach sukienniczych naliczono 180 członków cechu, to szczyt jego rozwoju – rozwiązano go w 1886 roku;
 • 1774 – zlikwidowanie istniejących dotąd dwóch urzędów: burmistrzowskiego i wójtowskiego, czyli sędziego miejskiego; założenie w Jastrowiu powiatowego urzędu sędziowskiego podległego prawnie nadzorowi policji;
 • 19.04.1777 – rozpaczliwa prośba mieszczan do wojennej izby skarbowej o obniżenie podatku;
 • 1777 – aptekarz Chr. Friedr Dihrberg zakłada aptekę, która uzyskała aprobację głównego kolegium medycznego;
 • 01.10.1780 – założenie ruchomej poczty między Jastrowiem a Piłą;
 • 1786 – rząd przekazuje 600 talarów na urządzenie w mieście trzech domów gościnnych dla przyjeżdżających na targi; w tym samym raku miasto uzyskuje 2000 talarów na budowę farbiarni dla zakładów sukienniczych, dwa lata później przybywa z Maklemburgii kwalifikowany garbarz;
 • 1786 – w mieście działa 8 cechów: sukienniczy, szewski, kowali i płatnerzy, krawiecki, piekarski, stolarski, masarski oraz rymarski; doskonale rozwijający się cech szewski liczy 155 mistrzów;
 • 1786…87 – budowa pierwszego ewangelickiego kościoła parafialnego, w listopadzie 1787 poświęcenia dokonał pastor Hanow z Samborska, 10 lat później kościół otrzyma trzy dzwony;
 • 1788…93 – procesy graniczne miasta z sąsiednimi pomorskimi wioskami;
 • 1789 … - na terenie miasta przestają obowiązywać prawa regulujące gospodarkę drzewną i rybackie ustalone wcześniej dla Kościoła Katolickiego, w 1824 roku zlikwidowano naturalne świadczenia na jego rzecz;
 • 1793 – Żydzi za 30 talarów nabywają plac budowlany pod synagogę;
 • 1802 – rozbudowa i urządzanie ratusza na koszt rządu;
 • 1807 – duże połączenie pocztowe pomiędzy Berlinem a Królewcem nadal prowadzi przez Jastrowie;
 • 1807 – 09 – w Jastrowiu na przemian kwaterują wojska napoleońskie i pruscy ułani lub huzarzy;
 • 12.03.1809 – w mieście wprowadzony zostaje miejski porządek Steinschen;
 • 17.11.1809 – na mocy królewskiego zarządzenia Jastrowie staje się miastem garnizonowym ( po protestach mieszkańców garnizon wyprowadzono w latach 1816 – 17 );
 • 1810 – Żydzi, czując się zagrożeni, proszą władze miejskie o ochronę;
 • 1812 – Żyd Simon z Karlina zakłada fabrykę wyrobów tytoniowych;
 • 1812 – 13 – niepokoje w mieście związane z przemarszem wojsk francuskich;
 • 1813 – mieszkańcy przesyłają prezenty do bataliony ochrony terytorialnej; ufundowany wówczas ze składek mieszczan sztandar wisiał do II wojny światowej w protestanckiej świątyni;
 • 1815 – przejazd przez miasto cara Aleksandra I;
 • 1817…21 – przekopanie kanału łączącego jezioro Duże z Małym oraz jeziora Dużego z rzeką Gwdą. Poziom wody obniżył się o około 2 metry, zmienił się też kształt jezior, na odsłoniętych brzegach urządzono łąki;
 • 1821 – sprzedaż dóbr miejskich w celu spłaty starych zobowiązań wojennych;
 • 1824…30 – oddzielenie ziemi, na której obowiązywało prawo wspólne mieszkańców ( związane m.in. z prawem wypasania bydła, zbierania chrustu itp. ) od dóbr miejskich, likwidacja niektórych przywilejów; wiążące się z tym liczne procesy sądowe w Kwidzynie, Gdańsku i Berlinie;
 • 1826 – Fryderyk Wilhelm III w Jastrowiu;
 • 1827 – proces z Ptuszą, uregulowanie granic między obu miejscowościami;
 • 1827 – proces z właścicielem o wielkość stawu młyńskiego, jego czyszczenie i wysokość poziomu wody (30.11.1838 masowa petycja ludzkości o ponowne napełnienie wodą stawu młyńskiego);
 • 1828 – utwardzenie traktu berlińsko – królewieckiego w mieście w związku z przebudową drogi Berlin – Królewiec;
 • 1828 – obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie ( 1483 osoby );
 • 1830 – ugoda miasta z mieszkańcami o prawa do miejskich lasów;
 • 1831 – epidemia cholery, zamknięcie bram na 24 dni – wejścia pilnowało 24 wojskowych;
 • noc z 6 na 7. 07. 1832 – na Psim Skraju ( dziś ul. M. Konopnickiej ) wybucha wielki pożar, w ciągu pół godziny spłonęło 20 domów;
 • 1834…35 – duże pożary w lasach miejskich;
 • 14.08.1836 –odnowienie statutu bractwa kurkowego przez króla pruskiego;
 • 1836 – przeniesienie sądu miejskiego i ziemskiego do Wałcza;
 • 28.05.1837 - ułożenie kamienia węgielnego pod budynek szkoły miejskiej ( istniejący do dziś na rogu ulicy Wojska Polskiego i M. Konopnickiej );
 • 1838 – król Fryderyk Wilhelm IV i jego następca w Jastrowiu;
 • 1839 – budowa młyna wodnego przy ujściu kanału łączącego jezioro Duże z Gwdą ( później zamknięto młyn i urządzono w nim restaurację Waldseemühle );
 • 1841…46 – gonitwy koni w czasie jarmarków na świętego Michała;
 • 1842 – miasto otrzymuje własny budynek sędziowski ( obecnie Żymierskiego 65);
 • 1843 – król Fryderyk Wilhelm IV przekazuje cechowi sukienników pierwszą maszynę parową wraz z wyposażeniem, umieszczono je w zakładzie sukienniczym nr 1, znajdującym się naprzeciwko stawu młyńskiego przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego;
 • 1846 - urządzenie przez von Ostena Domu Sierot;
 • 1849 - utworzenie w Jastrowiu delegacji (deputacji) Sądu Powiatowego w Wałczu;
 • 1851 - ulice Jastrowia otrzymują oświetlenie naftowe;
 • 1.05.1853 - otwarcie katolickiej szkoły podstawowej(trzy lata później staje się ona publiczną);
 • 1856 - Radtke kupuje folusz na Młynówce (od strony Podgaja) i przebudowuje go na młyn;
 • 1856 - budowa szosy Jastrowie - Złotów;
 • 1857 - przy ulicy Królewieckiej (dziś Żymierskiego) zostaje otwarta fabryka maszyn i odlewania żeliwa Windeck. Wg niemieckiego kalendarium K. Ruprechta w 1930 r. firma już nie działała w Jastrowiu. Po wojnie w latach 1945-52 firmę prowadził Bronisław Fortuna, po czym została ona upaństwowiona i przekazana przemysłowi terenowemu;
 • 1858 - rozbudowa szosy Jastrowie - Piła;
 • 1859 - ewangelicka szkoła podstawowa zamieniona zostaje na powszechną;
  pomiędzy 1860 a 1870-założenie prywatnej szkoły pedagogicznej (wkrótce została upaństwowiona i zbudowano dla niej nowy obiekt przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego);
 • 1861 - urządzenie strzelnicy miejskiej z restauracją;
 • 1863 - otwarcie fabryki płótna w Jastrowiu;
 • 11.06.1866 - ułożenie kamienia węgielnego pod budowę nowej synagogi;
 • 1872 - zlikwidowanie daniny na rzecz kościoła katolickiego (w ramach polityki Kulturkampf) dwa lata później następuje sprzedaż ziemi kościelnej w Płytnicy na rzecz fiskusa;
 • 15.05.1879 - uruchomienie kolei Szczecinek - Piła;
 • 1879 - jastrowski urząd sędziowski zostaje zredukowany do tylko jednego sędziego, a zasięg jego działania zmniejszony;
 • 1880 - powołanie w Jastrowiu pierwszej w powiecie wałeckim straży pożarnej;
  - rozebranie walącego się kościoła ewangelickiego, położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię, którą poświęcono 18.08.1882;
 • 1882 - otwarcie budynku szkolnego przy ulicy Garncarskiej - dziś Kilińszczaków - (rozbudowanego w 1913);
 • 1883 - otworzenie w miejsce dyliżansów stałej linii pocztowej, zajmującej się ekspedycją listów kursujących na trasie Jastrowie – Wałcz (poczta osobowa );
 • 1886/87 - otwarcie szkoły zawodowej;
 • 1894 - połączenie miejskich ewangelickich szkół;
 • 19.08.1894 - poświęcenie pomnika poległych żołnierzy niemieckich;
 • 1899…1900 - budowa miejskiej elektrowni (działa do 1947 );
 • 1.10.1908 - otwarcie linii kolejowej Czaplinek - Jastrowie;
 • 1909 - poświęcenie nowej sali gimnastycznej;
  - duży pożar przy głównej ulicy miasta;
 • 1912-13 - budowa nowego kościoła katolickiego;
 • 10.09.1914…10.09.191 - oddanie do użytku linii kolejowej Jastrowie - Złotów (różne źródła podają inne, choć zbliżone daty);
 • 1914 - wybudowanie miejskiego dworca kolejowego;
 • 1914 - początek I wojny światowej: otwarcie szpitala wojskowego w hali gimnastycznej, rok później urządzenie szpitala wojskowego nr 2 w szkole katolickiej, trudności w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze;
 • 9.01.1919-20 - powołanie ochotniczej obrony cywilnej w celu ochrony miasta;
 • 20.04.1919 - pismo protestacyjne mieszkańców przeciwko oddaniu wschodnioniemieckich ziem;
 • 1922...26 - wybudowanie osiedla w trójkącie dzisiejszych ulic: Grunwaldzkiej, Świętojańskiej i Narutowicza;
 • 1922...24 - otwarcie pełnej sześcioletniej szkoły średniej dla absolwentów sześcioklasowej szkoły elementarnej w miejsce zamkniętej w 1920 roku szkoły pedagogicznej;
 • 1926...29 - budowa osiedla domków jednorodzinnych na Jastrowskich Pagórkach (dzisiejsze ulice: 2 lutego i Zawiszy);
 • 1926...1927 - wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej do głębokości 567 metrów przed przejazdem kolejowym na drodze do Piły ( pierwsze na terenie wschodnich Niemiec );
 • 1926...28 - powstanie SA w Jastrowiu, później utworzono także NSDAP,SS i HJ;
 • 1929...31 - budowa zapory na Gwdzie;
 • 1929...31 - budowa ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Dużym,
  - otwarcie kąpieliska w 1931;
 • 1932...33 - regulacja Młynówki i zasypanie stawu młyńskiego;
 • 1932...34 - rozebranie wieży ratuszowej, wybudowanie nowego mostu młyńskiego;
 • 1933...34 - zalesienie Jastrowskich Pagórków, postawienie pomnika A. Hitlera;
 • 1934...36 - budowa gmachu sądu przy ulicy Złotowskiej ( poświęcenie 22 maja 1936 );
 • 6.02.1937 - modernizacja sieci telefonicznej na "samowybierającą";
 • 2.02.1945 - wyzwolenie Jastrowia;
 • 26.08.1946 - zamknięcie szpitala miejskiego w Jastrowiu, a jego dyrektor - Stefan Opaliński - zostaje kierownikiem miejskiego ośrodka zdrowia;
 • 1952 - państwo przejmuje dawne Zakłady Windeck, od 1968 roku w ich budynkach działają zakłady metalowe Jasmet, od 1969 nawiązujące kooperację z Rometem;
 • 1954 - otwarcie zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego i skupu runa leśnego przy ulicy Jagiellońskiej, nowy zakład uruchomiono w 1991;
 • 1960 - wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik na Górze Wolności, w tym samym roku rezygnacja z planu i utworzenia kopalni surowców mineralnych;
 • 1966 - otwarcie zakładów betonowych produkujących na potrzeby gospodarki komunalnej (późniejsze KBK);
 • 1970 - rusza produkcja w "Jastrobecie";
 • 1970 - wybudowanie pierwszego czteropiętrowego bloku przy Woj. Polskiego 14;
 • 1972 - wybudowanie osiedla przy ul. Grunwaldzkiej, rozpoczęcie budowy domków jednorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego;
 • 1977 - otwarcie przedszkola nr 3;
  - Jastrowie uzyskuje tytuł Krajowego Wicemistrza Gospodarności;
 • 1.10.1978 - oddanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy AL. Wolności;
 • 1980 - rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego przy ulicy Wojska Polskiego;
 • 1983 - budowa domu przedpogrzebowego;
 • 1983 - oddanie miejskiej oczyszczalini ścieków;
 • 1984 - oddanie do użytku ośrodka zdrowia;
 • 1986 - przeniesienie produkcji Zakładów Rowerowych Romet do nowego obiektu przy ulicy Narutowicza;
 • 1990 - uruchomienie Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
 • 1990 - przebudowa wiaduktu kolejowego;
 • 1996 - gazyfikacja miasta;
 • 1997 - przebudowa głównego skrzyżowania;
 • 1999 - oddanie do użytku Hali Sportowej w Jastrowiu;
 • 5.02... 29.09.2002 - obchody 400-lecia nadania praw miejskich;
 • 2002 - oddanie do użytku nowej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy;
 • 24.10.2004 - podpisanie aktu partnerstwa z gminą Steinfeld;
 • 06.08.2005 – podpisanie aktu partnerstwa z węgierska gminą Bonyhăd;
 • 2005 - oddanie do użytku placu im. Jana Pawła II;
 • 21.05.2005 - uroczyste obchody 125 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu;
 • 04.09.2006 - oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sypniewie; 
 • 06.10.2006 - oddanie do użytku 12 - sto rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego;
 • 2006 - modernizacja ulicy Roosevelta;
 • 2006 - remont sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Jastrowiu;
 • 15.06.2007 - 50 - lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu;
 • 21.07.2007 - 50 - lecie klubu sportowego "Polonia"
Joanna Dudek
PL EN DE
Interaktywny Plan Miasta
Formularz Kontaktowy do Urzędu
youtube
Gison
PRGOK
Ok Jastrowie
lgd
Zaadoptuj psa
Foto Galeria
papież
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pogoda
Statystyki
Licznik odwiedzin:
3324303
Dzisiaj:
161
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.161.53.213
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
tel.: +48.672662211, fax: +48.672662342, email: sekretariat@jastrowie.pl, http://www.jastrowie.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI